سفارش محصول

نام *
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.

نام خانوادگی *
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.

نام مرکز *
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.

ایمیل
نشانی ایمیل وارد شده معتبر نمی‌باشد

تلفن ثابت *
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.

به همراه کد شهرستان وارد شود.

تلفن همراه *
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.

نشانی *
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.

توضیحات
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.

سفارشات
ورودی نامعتبر

محصولات سفارش داده شده
ورودی نامعتبر

انتخاب/ویرایش محصول

کد امنیتی *
کد امنیتی   کد جدیدمقدار وارد شده معتبر نمی باشد.

عبارت درون تصویر را وارد کنید.

×

انتخاب محصول

پایش و کنترل کیفی استریلیزاسیون :
آمپول بیولوِژیک بخار
انکوباتور نشانگرهای زیستی فرآیند استرلیزاسیون
برچسب دو چسب اتیلن اکساید
برچسب دو چسب بخار
برچسب دو چسب پلاسما
برچسب دو چسب فرمالدئید
برچسب زن
تست پروتئین (41110-14)
تست حمام آلتراسونیک (سونو چک)
تست خون (42110-14)
تست دستگاه سیلر - جوهری
تست دستگاه سیلر - جوهری
تست دستگاه سیلر - کاغذی
دستگاه سیلر روتاری اتوماتیک RRS Sterilization Test
دفتر مستند سازی
دیسپنسر رول های بسته بندی (وی پک)
ست بووی - دیک مارپیچ جهت اتوکلاو بخار (11210-14)
ست کنترل دسته ها جهت اتوکلاو بخار (11510-14)
ماژیک کلاس 1
نشانگر بووی دیک (11220-14)
نشانگر بووی دیک پک(11230-14)
نشانگر بووی دیک مارپیچ نواری(11220-14)
نشانگر بیولوِِِژیک اتیلن اکساید 6^10 (22110-14)
نشانگر بیولوِژيک بخار 5^10 (21110-14)
نشانگر بیولوژیک پلاسما 6^10 (23110-14)
نشانگر بیولوژیک فرمالدئید 6^10
نشانگر بیولوژیک فور 6^10
نشانگر شیمیایی بخار-تایپ 4
نشانگر شیمیایی بخار-تایپ5
نشانگر شیمیایی شیشه ای فور
نشانگر شیمیایی کلاس 4 فور (15520-14)
نشانگر کلاس 2 بووی دیک
نشانگر کلاس 4 (11440-14)
نشانگر کلاس 6 حرارت خشک (فور)
نشانگر کنترل دسته ها (PCD)
نشانگر کنترل دسته ها بخار (PCD)
نشانگر کنترل دسته ها فرمالدئید (PCD)
نشانگرهای کلاس 6 (110-14)
نشانگرهای کلاس 6 (11610-14)
نشانگرهای کلاس 6 (11620-14)
نشانگرهای کلاس 6 (11630-14)
نوار اسپور باسیلوس آتروفئوس
دستگاه سیلر روتاری اتوماتیک R900 :
آمپول بیولوِژیک بخار
آنتی فوگ
اسپیلنت سیلیکونی داخل بینی
بالون بینی
برچسب دو چسب اتیلن اکساید
برچسب دو چسب بخار
برچسب دو چسب پلاسما
برچسب دو چسب فرمالدئید
برچسب زن
تست پروتئین (41110-14)
تست حمام آلتراسونیک (سونو چک)
تست خون (42110-14)
تفلون پیستون
تی تیوب حنجره
دفتر مستند سازی
سپتال باتون
ست بووی - دیک مارپیچ جهت اتوکلاو بخار (11210-14)
ست کنترل دسته ها جهت اتوکلاو بخار (11510-14)
سیلیکون شیت
لوله تهویه
ماژیک کلاس 1
نشانگر بووی دیک (11220-14)
نشانگر بووی دیک پک(11230-14)
نشانگر بووی دیک مارپیچ نواری(11220-14)
نشانگر بیولوِِِژیک اتیلن اکساید 6^10 (22110-14)
نشانگر بیولوِژيک بخار 5^10 (21110-14)
نشانگر بیولوژیک پلاسما 6^10 (23110-14)
نشانگر بیولوژیک فرمالدئید 6^10
نشانگر بیولوژیک فور 6^10
نشانگر شیمیایی بخار-تایپ5
نشانگر شیمیایی شیشه ای فور
نشانگر شیمیایی کلاس 4 فور (15520-14)
نشانگر کلاس 2 بووی دیک
نشانگر کلاس 4 (11440-14)
نشانگر کلاس 6 حرارت خشک (فور)
نشانگر کنترل دسته ها (PCD)
نشانگر کنترل دسته ها بخار (PCD)
نشانگر کنترل دسته ها فرمالدئید (PCD)
نشانگرهای کلاس 6 (110-14)
نشانگرهای کلاس 6 (11610-14)
نشانگرهای کلاس 6 (11620-14)
نشانگرهای کلاس 6 (11630-14)
نوار اسپور باسیلوس آتروفئوس
دهانی آندوسکوپی :
آمپول بیولوِژیک بخار
اسپیلنت سیلیکونی داخل بینی
بالون بینی
برچسب دو چسب اتیلن اکساید
برچسب دو چسب بخار
برچسب دو چسب پلاسما
برچسب دو چسب فرمالدئید
برچسب زن
تست پروتئین (41110-14)
تست حمام آلتراسونیک (سونو چک)
تست خون (42110-14)
تفلون پیستون
تی تیوب حنجره
دفتر مستند سازی
دهانی آندوسکوپی RRS Sterilization Test
سپتال باتون
ست بووی - دیک مارپیچ جهت اتوکلاو بخار (11210-14)
ست کنترل دسته ها جهت اتوکلاو بخار (11510-14)
سیلیکون شیت
ماژیک کلاس 1
نشانگر بووی دیک (11220-14)
نشانگر بووی دیک پک(11230-14)
نشانگر بووی دیک مارپیچ نواری(11220-14)
نشانگر بیولوِِِژیک اتیلن اکساید 6^10 (22110-14)
نشانگر بیولوِژيک بخار 5^10 (21110-14)
نشانگر بیولوژیک پلاسما 6^10 (23110-14)
نشانگر بیولوژیک فرمالدئید 6^10
نشانگر بیولوژیک فور 6^10
نشانگر شیمیایی بخار-تایپ5
نشانگر شیمیایی شیشه ای فور
نشانگر شیمیایی کلاس 4 فور (15520-14)
نشانگر کلاس 2 بووی دیک
نشانگر کلاس 4 (11440-14)
نشانگر کلاس 6 حرارت خشک (فور)
نشانگر کنترل دسته ها (PCD)
نشانگر کنترل دسته ها بخار (PCD)
نشانگر کنترل دسته ها فرمالدئید (PCD)
نشانگرهای کلاس 6 (110-14)
نشانگرهای کلاس 6 (11610-14)
نشانگرهای کلاس 6 (11620-14)
نشانگرهای کلاس 6 (11630-14)
نوار اسپور باسیلوس آتروفئوس
دیسپنسر رول بسته بندی استریل با ابزار تیغ برش :
آمپول بیولوِژیک بخار
اسپیلنت سیلیکونی داخل بینی
بالون بینی
برچسب دو چسب اتیلن اکساید
برچسب دو چسب بخار
برچسب دو چسب پلاسما
برچسب دو چسب فرمالدئید
برچسب زن
تست پروتئین (41110-14)
تست حمام آلتراسونیک (سونو چک)
تست خون (42110-14)
تفلون پیستون
تی تیوب حنجره
دفتر مستند سازی
سپتال باتون
ست بووی - دیک مارپیچ جهت اتوکلاو بخار (11210-14)
ست کنترل دسته ها جهت اتوکلاو بخار (11510-14)
سیلیکون شیت
ماژیک کلاس 1
نشانگر بووی دیک (11220-14)
نشانگر بووی دیک پک(11230-14)
نشانگر بووی دیک مارپیچ نواری(11220-14)
نشانگر بیولوِِِژیک اتیلن اکساید 6^10 (22110-14)
نشانگر بیولوِژيک بخار 5^10 (21110-14)
نشانگر بیولوژیک پلاسما 6^10 (23110-14)
نشانگر بیولوژیک فرمالدئید 6^10
نشانگر بیولوژیک فور 6^10
نشانگر شیمیایی بخار-تایپ5
نشانگر شیمیایی شیشه ای فور
نشانگر شیمیایی کلاس 4 فور (15520-14)
نشانگر کلاس 2 بووی دیک
نشانگر کلاس 4 (11440-14)
نشانگر کلاس 6 حرارت خشک (فور)
نشانگر کنترل دسته ها (PCD)
نشانگر کنترل دسته ها بخار (PCD)
نشانگر کنترل دسته ها فرمالدئید (PCD)
نشانگرهای کلاس 6 (110-14)
نشانگرهای کلاس 6 (11610-14)
نشانگرهای کلاس 6 (11620-14)
نشانگرهای کلاس 6 (11630-14)
نوار اسپور باسیلوس آتروفئوس
گوارش :
آمپول بیولوِژیک بخار
برچسب دو چسب اتیلن اکساید
برچسب دو چسب بخار
برچسب دو چسب پلاسما
برچسب دو چسب فرمالدئید
برچسب زن
تست پروتئین (41110-14)
تست حمام آلتراسونیک (سونو چک)
تست خون (42110-14)
دفتر مستند سازی
ست بووی - دیک مارپیچ جهت اتوکلاو بخار (11210-14)
ست کنترل دسته ها جهت اتوکلاو بخار (11510-14)
ماژیک کلاس 1
نشانگر بووی دیک (11220-14)
نشانگر بووی دیک پک(11230-14)
نشانگر بووی دیک مارپیچ نواری(11220-14)
نشانگر بیولوِِِژیک اتیلن اکساید 6^10 (22110-14)
نشانگر بیولوِژيک بخار 5^10 (21110-14)
نشانگر بیولوژیک پلاسما 6^10 (23110-14)
نشانگر بیولوژیک فرمالدئید 6^10
نشانگر بیولوژیک فور 6^10
نشانگر شیمیایی بخار-تایپ5
نشانگر شیمیایی شیشه ای فور
نشانگر شیمیایی کلاس 4 فور (15520-14)
نشانگر کلاس 2 بووی دیک
نشانگر کلاس 4 (11440-14)
نشانگر کلاس 6 حرارت خشک (فور)
نشانگر کنترل دسته ها (PCD)
نشانگر کنترل دسته ها بخار (PCD)
نشانگر کنترل دسته ها فرمالدئید (PCD)
نشانگرهای کلاس 6 (110-14)
نشانگرهای کلاس 6 (11610-14)
نشانگرهای کلاس 6 (11620-14)
نشانگرهای کلاس 6 (11630-14)
نوار اسپور باسیلوس آتروفئوس
نشانگر کنترل دسته ها :
آمپول بیولوِژیک بخار
برچسب دو چسب اتیلن اکساید
برچسب دو چسب بخار
برچسب دو چسب پلاسما
برچسب دو چسب فرمالدئید
برچسب زن
تست پروتئین (41110-14)
تست حمام آلتراسونیک (سونو چک)
تست خون (42110-14)
دفتر مستند سازی
ست بووی - دیک مارپیچ جهت اتوکلاو بخار (11210-14)
ست کنترل دسته ها جهت اتوکلاو بخار (11510-14)
ماژیک کلاس 1
نشانگر بووی دیک (11220-14)
نشانگر بووی دیک پک(11230-14)
نشانگر بووی دیک مارپیچ نواری(11220-14)
نشانگر بیولوِِِژیک اتیلن اکساید 6^10 (22110-14)
نشانگر بیولوِژيک بخار 5^10 (21110-14)
نشانگر بیولوژیک پلاسما 6^10 (23110-14)
نشانگر بیولوژیک فرمالدئید 6^10
نشانگر بیولوژیک فور 6^10
نشانگر شیمیایی بخار-تایپ5
نشانگر شیمیایی شیشه ای فور
نشانگر شیمیایی کلاس 4 فور (15520-14)
نشانگر کلاس 2 بووی دیک
نشانگر کلاس 4 (11440-14)
نشانگر کلاس 6 حرارت خشک (فور)
نشانگر کنترل دسته ها (PCD)
نشانگر کنترل دسته ها بخار (PCD)
نشانگر کنترل دسته ها فرمالدئید (PCD)
نشانگرهای کلاس 6 (110-14)
نشانگرهای کلاس 6 (11610-14)
نشانگرهای کلاس 6 (11620-14)
نشانگرهای کلاس 6 (11630-14)
نوار اسپور باسیلوس آتروفئوس
ویال های بیولوژیک :
آمپول بیولوِژیک بخار
برچسب دو چسب اتیلن اکساید
برچسب دو چسب بخار
برچسب دو چسب پلاسما
برچسب دو چسب فرمالدئید
برچسب زن
تست پروتئین (41110-14)
تست حمام آلتراسونیک (سونو چک)
تست خون (42110-14)
دفتر مستند سازی
ست بووی - دیک مارپیچ جهت اتوکلاو بخار (11210-14)
ست کنترل دسته ها جهت اتوکلاو بخار (11510-14)
ماژیک کلاس 1
نشانگر بووی دیک (11220-14)
نشانگر بووی دیک پک(11230-14)
نشانگر بووی دیک مارپیچ نواری(11220-14)
نشانگر بیولوِِِژیک اتیلن اکساید 6^10 (22110-14)
نشانگر بیولوِژيک بخار 5^10 (21110-14)
نشانگر بیولوژیک پلاسما 6^10 (23110-14)
نشانگر بیولوژیک فرمالدئید 6^10
نشانگر بیولوژیک فور 6^10
نشانگر شیمیایی بخار-تایپ5
نشانگر شیمیایی شیشه ای فور
نشانگر شیمیایی کلاس 4 فور (15520-14)
نشانگر کلاس 2 بووی دیک
نشانگر کلاس 4 (11440-14)
نشانگر کلاس 6 حرارت خشک (فور)
نشانگر کنترل دسته ها (PCD)
نشانگر کنترل دسته ها بخار (PCD)
نشانگر کنترل دسته ها فرمالدئید (PCD)
نشانگرهای کلاس 6 (110-14)
نشانگرهای کلاس 6 (11610-14)
نشانگرهای کلاس 6 (11620-14)
نشانگرهای کلاس 6 (11630-14)
نوار اسپور باسیلوس آتروفئوس

تماس با ما

اصفهان خیابان بزرگمهر

جنب مسجد الکریم، مجتمع تجاری ساحل

تلفن :32736966-031

فکس : 32736966-031

ایمیل :

با ما در ارتباط باشید

آمار بازدید

امروزامروز110
دیروزدیروز119
هفتههفته229
ماهماه3331
کل بازدیدکل بازدید83861