نوار اسپور باسیلوس آتروفئوس (حرارت خشک)(۲۲۱۱۰-۱۴)

نشانگر زیستی حرارت خشک (فور)

برای ارزیابی دستگاه های استریل کننده با حرارت خشک، از نوارکاغذی فور محتوی اسپور مقاوم به حرارت (باسیلوس آتروفئوس ) استفاده می شود.

دستورالعمل استفاده عمومی :

شماره دستگاه استریل کننده و تاریخ انجام فرآیند را بر روی نشانگر ثبت  کنید.
- تعداد کافی نشانگر بیولوژیک را در داخل دستگاه در جایی که سخت ترین محل جهت استریلیزاسیون می باشد.
- پس از فرایند استریل نوار اسپور را به محض خنک شدن از دستگاه خارج کنید و اجازه دهید تا در دمای اتاق سرد شوند.
- نشانگرهای بیولوژیک را جهت کشت به آزمایشگاه منتقل کنید.

دستورالعمل استفاده اختصاصی :

پس از فرایند استریل، در شرایط آسپتیک(ضدعفونی) و در زیر هود نواراسپور را  از داخل بسته درآورده و در محیط کشت قرار دهید. لوله محتوی محیط کشت و نوار اسپور را در دمای دمای° ۲±۳۷درجه سانتی گراد به مدت ۴۸ ساعت تنظیم کنید.

نتیجه :
اگر شرایط استریلیزاسیون به درستی تامین شده باشد، محیط کشت نباید هیچ نشانه ای از رشد اسپور را نشان دهد و به رنگ سبز باقی بماند. رنگ زرد و یا کدری محیط کشت نشان دهنده رشد باکتری در محیط کشت است. باید دستگاه از لحاظ شرایط کنترلی دما و زمان مورد بررسی قرار گیرد.

کنترل مثبت :
حداقل باید یک کنترل مثبت در هر سری آزمون گذاشته شود. نوار اسپور استریل نشده را درون ظرف حاوی محیط کشت ریخته و انکوبه کنید. رنگ زرد وکدری محیط کشت نشان دهنده این است که محیط کشت برای کشت باکتری مناسب بوده و اسپور درون آمپول زنده می باشد.

  

تماس با ما

اصفهان، خیابان بزرگمهر، مجتمع تجاری ساحل

تلفن : 3132736966 (0098)

فکس : 3132736966 (0098)

ایمیل :

با ما در ارتباط باشید

سایت های مرتبط

آمار بازدید

امروزامروز681
دیروزدیروز827
هفتههفته8384
ماهماه27867
کل بازدیدکل بازدید463895