سئوالات متداول

فاکتور های موثر بر کارایی پروسه استرلیزاسیون چیست؟

در صورتی که مواد و وسایل کاملا شسته نشوند، پروتئین ها و نمک های رسوب داده شده ممکن است میکروارگانیسم ها را در بر بگیرند، بنابراین از تماس مستقیم آنها با ماده ضد عفونی کننده اجتناب می کنند و در نهایت باعث کاهش کارایی در این پروسه می شوند. 

•    مواد بسته بندی که مناسب برای پروسه استرلیزاسیون نیستند.

•    میزان بالایی از مواد بسته بندی که می توانند مانع از ورود مواد ضد عفونی کننده شود یا ورود آن را به بسته بندی به تعویق بیاندازد. 

•    بارگیری بیش از حد یا اشتباه در استریلایزر.

•    قرار دادن بسته ها روی همدیگر  به طوری که در آن هیچ عامل ضدعفونی کننده نمی تواند گردش کند.

•    مدت زمان کوتاه برای پروسه استریل کردن

•    دمای ناکافی

•    غلظت کم ماده موثره.

چه کاری انجام دهیم اگر کنترل چرخه استرلیزاسیون نتیجه مثبت داشت؟

هر زمان که این اتفاق می افتد، توصیه می شود روند استرلیزاسیون را بررسی کنید. متغیرهای خاصی مانند زمان، دما، فشار و غیره وجود دارد که ممکن است نیاز به تنظیم مجدد داشته باشند. در صورت ادامه مشکلات، تجهیزات مورد بررسی قرار می گیرند. قبل از تأیید عملکرد آن، ممکن است مشکلاتی در مواد بسته بندی وجود داشته باشد. 

کنترل های استرلیزاسیون در کجا قرار داده شوند؟

بهتر است که کنترل های استرلیزاسیون در مکان هایی قرار داده شوند که برای عوامل استرلیزاسیون غیر قابل دسترس باشند.  مکان های کلیدی در مرکز بار، مرکز بسته بسته بندی، یا نزدیک به درب تجهیزان است. هدف، مناطقی از بسته بندی است که احتمال عدم کفایت استریلیزاسیون، بیشتر است.

غالبا نشانگرهای زیستی در فرآیند استرلیزاسیون استفاده می شود؟

عملکرد صحیح چرخه استریل کردن باید برای هر نوبتی که چرخه استفاده می شود ارزیابی شود. درمورد فرآیند های بخار، توصیه می شود حداقل در هر سیلکل از سه نشانگر زیستی، با حداقل فرکانس یک کنترل در هر سه سیکل استفاده شود. برای اتیلن اکساید توصیه می شود حداقل در هر چرخه دو شاخص بیولوژیکی وجود داشته باشد. در مورد گرمای خشک، توصیه می شود حداقل در هر چرخه سه نشاگر بیولوژیکی، با حداقل فرکانس یک کنترل در هر سه چرخه داشته باشید. توجه به این نکته ضروری است که هر بار که نشانگرهای بیولوژیک فرآوری شده انکوبه می شوند، نشانگری که تحت فرآیند استرلیزاسیون قرار نگرفته است نیز به منظور حصول اطمینان از شریط مطلوب رشد در کل چرخه استریل کردن نیز باید مورد استفاده قرار بگیرد.

همچنین شایان ذکر است که هرچه از شاخص های بیولوژیکی بیشتر در یک فرآیند استفاده می شود ، عملکرد چرخه قابل اطمینان تر خواهد شد.

علاوه برکنترل های معمول، در موارد زیرباید شاخص های بیولوژیکی را نیزاستفاده کنید:

•    مواد بسته بندی جدید استفاده شود.

•    بعد از آموزش کارکنان جدید

•    بعد از ترمیم دستگاه استریلایزر

•    پس از هر گونه تغییر در طول فرآیند بارگذاری دستگاه استریلایزر

عملکرد صحیح چرخه استریل کردن باید برای هر نوبتی که چرخه استفاده می¬شود ارزیابی شود. درمورد فرآیند¬های بخار، توصیه می¬شود حداقل در هر سیلکل از سه نشانگر زیستی، با حداقل فرکانس یک کنترل در هر سه سیکل استفاده شود. برای اتیلن اکساید توصیه می¬شود حداقل در هر چرخه دو شاخص بیولوژیکی وجود داشته باشد. در مورد گرمای خشک، توصیه می¬شود حداقل در هر چرخه سه نشاگر بیولوژیکی، با حداقل فرکانس یک کنترل در هر سه چرخه داشته باشید. توجه به این نکته ضروری است که هر بار که نشانگر¬های بیولوژیک فرآوری شده انکوبه می¬شوند، نشانگری که تحت فرآیند استرلیزاسیون قرار نگرفته است نیز به منظور حصول اطمینان از شریط مطلوب رشد در کل چرخه استریل کردن نیز باید مورد استفاده قرار بگیرد.

همچنین شایان ذکر است که هرچه از شاخص های بیولوژیکی بیشتر در یک فرآیند استفاده می شود ، عملکرد چرخه قابل اطمینان تر خواهد شد.

علاوه بر کنترل¬های معمول، در موارد زیر باید شاخص¬های بیولوژیکی را نیز استفاده کنید:

•    مواد بسته بندی جدید استفاده شود.

•    بعد از آموزش کارکنان جدید

•    بعد از ترمیم دستگاه استریلایزر

•    پس از هر گونه تغییر در طول فرآیند بارگذاری دستگاه استریلایزر

فرآیندهای استرلیزاسیون چگونه مانیتور می شوند؟

فرآیند های استرلیزاسیون با ترکیبی از تکنیک های فیزیکی، شیمیایی و زیستی طراحی شده برای بررسی شرایط استرلیزاسیون و کارایی فرآیند کنترل می شوند. تکنیک های فیزیکی شامل کنترل شاخص های زمان سیکل، فشار و دمای درج شده در صفحه کنترل تجهیزات است. یک خوانش صحیح عملکرد خوبی از چرخه را تضمین نمی کند ، اما یک خوانش نادرست می تواند اولین مدرک وجود یک مشکل باشد.

تکنیک های شیمیایی (کنترل های شیمیایی) از مواد حساس به یک یا چند پارامتر چرخه استریل شدن استفاده می کنند. آنها معمولاً میزان پارامترهای بدست آمده را از طریق تغییر رنگ نشان می دهند. نشانگرهای شیمیایی وجود دارد که یک پارامتر را کنترل می کنند و سایرنشانگر های شیمیایی می توانند چندین پارامتر در طول سیکل استریل شدن را کنترل کنند. 

مکانیزم عملکرد در کاغذهای بسته بندی وی پک

کاغذ های بسته بندی ،کاغذ های پلیمری هستند که در شرایط اتوکلاو (حرارت و رطوبت) روزنه های آن باز می شود و بخار با گاز تحت فشار وارد بسته بندی میگردد.در اتمام پروسه و آغاز سیکل  خلاء اتوکلاو با بخار یا گاز از همین  روزنه ها خارج گشته و در شرایط انباری کنترل شده به لحاظ دما و رطوبت، روزنه ها بسته می شود. 

این بسته بندی خاصیت ماندگاری و حفظ استریل بودن به مدت طولانی نسبت به پک های پارچه، کاغذ گراف، پارچه پلیمری کرپ و غیره را دارد. همچنین قابلیت دیده شدن درون پک به واسطه لمینت شفاف و جلوگیری از خطاهای اپراتوری و یا خطاهای اتوکلاو نظیر عدم خلاء کامل و وجود بخار اشباع بیش از حد درون پک و جلوگیری از ایجاد رسوب روی لوازم بر اساس عدم کارایی اتوکلاو و  عدم ایجاد پرز بر روی لوازم را نیز دارا می باشد. 

تفاوت بین ضد عفونی و استریل کردن

استريليزاسيون عملي است مطلق كه موجب از بين بردن همۀ اشکال ميكروبي از جمله مقاوم ترین فرم میکروارگانیسم ها (اندوسپورها) ميشود. محلولهاي ضدعفوني بسته به نوع و مدت، به سه درجۀ قوی (high)، متوسط (intermediate) و ضعیف (low) تقسيم مي شوند. به عنوان نمونه، قرار دادن وسايل در محلول ضدعفونی قوي (مانند گلوتارآلدهيد 2 تا 4/3 درصد به مدت 10 ساعت) به استريليزاسيون نزديك مي شود و در موارد خاصی براي وسايل حساس به حرارت نیز کاربرد دارد. از آنجا که روش مناسبی براي ارزيابي كيفي (مانيتورينگ) محلولهاي ضدعفوني كننده وجود ندارد، استفاده از اين محلولها برای ضدعفونی وسايل توصیه نمی شود. روشهاي مناسب تری براي استريليزاسيون وجود دارند كه مطمئن تر بوده، به زمان كمتري نياز دارند و از مانیتورینگ مناسبی برخوردار هستند. از محلولهاي ضدعفوني کننده میتوان برای ضدعفوني سطوح و اثاثيه استفاده كرد، اما به هيچ وجه نبايد جايگزين استريليزاسيون شود. زیرا حتي نوع قوي آن مانند گلوتارآلدئيد 2 تا 4/3 درصد اگر وسیله كمتر از 10 ساعت در آن غوطه ور باشد، فقط يك ضدعفوني كننده تلقي ميشود. در ضمن با توجه به سمي بودن اين مواد، وسايل بايد قبل از مصرف شسته شوند.

چرا ابزار آلات باید قبل از استریل کردن شسته شوند؟

تمیز کردن باید قبل از همه مراحل ضدعفونی و استریل کردن باشد. تمیز کردن شامل از بین بردن آلودگیها (آلی یا غیر آلی) از یک ابزار یا دستگاه است. اگر آلودگی های قابل مشاهده برداشته نشوند، با غیر فعال کردن میکروبی تداخل می یابد و می تواند فرآیند ضد عفونی یا استریل کردن را به خطر اندازد. آلودگی های موجود بر روی ابزارآلات را می توان با استفاده از ابزار شست و شوی دستی، مواد شوینده، آب و یا با استفاده از تجهیزات خودکار (به عنوان مثال دستگاه تمیزکننده اولتراسونیک و دستگاه های شوینده و ضد عفونی کننده) و مواد شیمیایی از ابزار جدا کرد. پس از تمیز کردن، ابزارآلات باید با آب شسته شوند تا مواد شیمیایی یا مواد شوینده از بین بروند.

شرکت روشن رای سپاهان انواعی از نشانگرهای پایش و ارزیابی فرآیند شست وشو از جمله سونو چک را طراحی و ارائه کرده است.

بسته بندی اقلام برای فرآیند استریل شدن

بسته بندی باید به صورتی باشد که هوای موجود در بسته به خوبی و کاملا تخلیه شود و همچنین ماده استریل کننده به راحتی از آن عبور کرده و به تمام سطوح وسایل برسد و این بسته بندی باید به گونهای باشد که پس از خارج شدن از استریلایزر در حین انبارداری، حمل و نقل و دست به دست شدن استریل باقی بماند. بسته بندی هم همانند سایر فعالیتها در پروسه و چرخه گردش کار بخش CSSD از اهمیت به سزایی برخوردار است.درصورتیکه فقط همین یک حلقه از زنجیره کنترل عفونت معیوب باشد، در نتیجه نهایی کنترل عفونت تاثیر منفی باقی می گذارد.

به منظور بسته بندی از مواد متنوعی استفاده میشود. برای مثال از درامهای استوانه فلزی و پارچههای نخی، پارچههای غیر بافتنی، کیسهها و بگهای پلاستیکی، کیفهای کاغذی و کانتینرهای مخصوص برای بسته بندی اولیه استفاده میشود. با توجه به نوع پروسه استرلیزاسیون بسته بندی مخصوص انتخاب میشود.  در رابطه با بسته بندی صحیح استاندارد بین المللیوجود دارد. موارد لازم برای موادی که در بسته بندی وسایل استریل استفاده می شود و همچنین شرایط چگونگی کار کردن با این مواد در استاندارد ISO 11607 ذکر شده است. در واقع نوعی از بسته بندی مورد نیاز است که بتواند از ورود میکرو ارگانیسمها جلوگیری کند و علاوه بر آن امکان ارائه کالای استریل شده را بدون هیچ آلودگی و بصورت ضدعفونی در محل و نقطه مصرف نهایی آن فراهم کند. بسته بندی باید به گونهای باشد که تحمل شرایطی که در حین سیکل استریل شدن روی می دهد را داشته باشد و در برابر تغییرات دمایی،فشاری و رطوبتی ایجاد شده دوام داشته باشد.

تماس با ما

اصفهان، خیابان بزرگمهر، مجتمع تجاری ساحل

تلفن : 3132736966 (0098)

فکس : 3132736966 (0098)

ایمیل :

با ما در ارتباط باشید

سایت های مرتبط

آمار بازدید

امروزامروز31
دیروزدیروز245
هفتههفته403
ماهماه7287
کل بازدیدکل بازدید588644